Misja i Cele Fundacji

Misja Fundacji Fundacja Nasze Dzieci logo

 

Fundacja Nasze Dzieci ustanowiona została 15 grudnia 2010 r. przez ArcelorMittal Poland S.A., a zarejestrowana 7 lutego 2011 r. pod nr KRS: 0000377619. 25 września 2013 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

 

Misją Fundacji Nasze Dzieci jest działalność na rzecz edukacji, oświaty, rozwoju, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Misję tę Fundacja realizuje głównie poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedszkoli ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży, a także pomocy społecznej oraz działalności charytatywnej. Teren działalności Fundacji jest obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego i małopolskiego.

 

Cele Fundacji

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w następującym zakresie:

 1. Działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
 4. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 5. Działalność w zakresie upowszechniania i popularyzowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji materialnej,
 6. Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 8. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
 9. Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu ,
 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży,
 12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
 13. Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 1. Zakładanie, prowadzenie, wyposażanie, utrzymywanie, kierowanie i zarządzanie przedszkolami przyzakładowymi,
 2. Opracowywanie programów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 3. Prace badawcze związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną,
 4. Organizowanie konkursów i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie wychowania w rodzinie, sportu i zdrowego trybu życia, kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, wolontariatu, tradycji narodowej, wiedzy o Unii Europejskiej, ekologii i ochrony przyrody,
 5. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
 6. Prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej dla dzieci i młodzieży.
 7. Prowadzenie kursów dla dzieci i młodzieży,
 8. Prowadzenie działalności stypendialnej,
 9. Realizowanie programów prorodzinnych,
 10. Prowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla rodzin,
 11. Organizowanie szkoleń i poradnictwa dla rodzin,
 12. Organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans, oraz dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu,
 13. Organizowanie wyjazdów turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin,
 14. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
 15. Organizacja imprez i przedsięwzięć oświatowych i edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym,
 16. Planowanie i realizacja kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację celów Fundacji,
 17. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
 18. Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
 19. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.